ماشین سازی بزرگ آمل

شرکت ماشین سازی بزرگ آمل
دستگاه فولکات با چاپ عرض 41

شرکت ماشین سازی بزرگ آمل

سازنده انواع دستگا های دستمال کاغذی در آمل

لید دستمال توالت دلسی پوینت تو پوینت نیمه اتو مات
دستگاه فولکات با چاپ عرض 41
دستگاه تولید دستمال کاغذی فولکات عرض 41
دستگاه فولکات پوینت تو پوینت عرض 41